دپارتمان رشته تجربی

دپارتمان رشته تجربی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته تجربی

آموزش فیزیک

دینامیک

500,000 تومان

آموزش فیزیک

سینماتیک

500,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

درک مطلب

170,000 تومان

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۱

120,000 تومان
250,000 تومان
270,000 تومان

آموزش فیزیک

پکیج فیزیک یازدهم

970,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

حال کامل

100,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

مقدمه ریاضی

150,000 تومان

آموزش عربی

عربی دهم درس ۸

120,000 تومان

آموزش عربی

عربی دهم درس ۷

120,000 تومان

آموزش ریاضی

مقاطع مخروطی

200,000 تومان
150,000 تومان

آموزش ریاضی

ماتریس و کاربردها

180,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان تجربی رادیواکتیو