دپارتمان رشته تجربی

دپارتمان رشته تجربی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته تجربی

مباحث پایه (تک مبحث)

معادله

170,000 تومان
300,000 تومان
130,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

عبارت‌های جبری

180,000 تومان

آموزش ریاضی

تابع ( ریاضی تجربی )

600,000 تومان

آموزش ریاضی

احتمال

350,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

شمارش و احتمال

350,000 تومان
370,000 تومان

آموزش زیست

اطلاعات در یاخته

250,000 تومان

آموزش عربی

عربی دهم درس ۱

100,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

الگوهای خطی

200,000 تومان

آموزش ریاضی

بردارها

150,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

تابع درجه دو

200,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان تجربی رادیواکتیو