دپارتمان رشته تجربی

دپارتمان رشته تجربی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته تجربی

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۳

120,000 تومان

آموزش فیزیک

جریان و مدار

350,000 تومان

آموزش زیست

اطلاعات در یاخته

250,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی یازدهم فصل ۱

370,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی دهم فصل ۳

390,000 تومان

آموزش ریاضی

مشتق ( ریاضی تجربی )

420,000 تومان

آموزش زیست

اعصاب

250,000 تومان

آموزش ریاضی

احتمال

350,000 تومان

آموزش فیزیک

پکیج فیزیک یازدهم

970,000 تومان

آموزش ریاضی

مقاطع مخروطی

200,000 تومان

آموزش فیزیک

اتمی

170,000 تومان

آموزش فیزیک

سینماتیک

500,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی یازدهم فصل ۲

360,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

عبارت‌های جبری

180,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

الگوهای خطی

200,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان تجربی رادیواکتیو