دروس عمومی، درس‌هایی مشتر و غیر تخصصی هر رشته هسنتد. درس‌های عمومی را می‌توان یک امتیاز مثبت برای قبولی در کنکور هر یک از رشته‌های آموزشی دانست. دانش آموزان با تقویت آموزش‌های خود در دروس عمومی می‌توانند رتبه قبولی خود در کنکور را اقزایش دهند. ما در موسسه آموزشی رادیو اکتیو دوره‌های آموزشی دروس عمومی را برای شما گرداوری کرده‌ایم که با یادگیری آنها می‌توانیددرصد بهتری را برای خود کسب کنید.