180,000 تومان

آموزش گسسته

آمار

200,000 تومان

آموزش ریاضی

ترکیبیات

200,000 تومان

آموزش گسسته

نظریه اعداد

250,000 تومان

آموزش گسسته

گراف و مدل سازی

300,000 تومان

آموزش ریاضی

احتمال

350,000 تومان