دپارتمان رشته ریاضی

دپارتمان رشته ریاضی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته ریاضی

آموزش انگلیسی دهم

تست گرامر و واژگان

180,000 تومان

آموزش فیزیک

فیزیک مغناطیس

250,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

واژگان همایی

100,000 تومان
150,000 تومان

آموزش زیست

ژنتیک

390,000 تومان

آموزش زیست

مهندسی ژنتیک

250,000 تومان
250,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج هندسه

1,500,000 تومان

آموزش ریاضی

مشتق ( ریاضی تجربی )

420,000 تومان

آموزش زیست

گردش مواد

400,000 تومان

آموزش ریاضی

دایره

250,000 تومان

آموزش ریاضی

ترکیبیات

200,000 تومان

آموزش فیزیک

پکیج فیزیک دهم

400,000 تومان

آموزش حسابان

تابع (حسابان)

600,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان ریاضی رادیواکتیو