دپارتمان رشته ریاضی

دپارتمان رشته ریاضی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته ریاضی

مباحث پایه (تک مبحث)

هسته‌ای

200,000 تومان
Add to cart

آموزش زیست

اطلاعات در یاخته

250,000 تومان
Add to cart

آموزش عربی

عربی یازدهم درس ۳

120,000 تومان
Add to cart

آموزش حسابان

ماتریس (حسابان)

150,000 تومان
Add to cart
تخفیف٪
120,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

صفت فعلی و مفعولی

130,000 تومان
Add to cart

آموزش ریاضی

ماتریس و کاربردها

180,000 تومان
Add to cart

مباحث پایه (تک مبحث)

تابع درجه دو

200,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

قیود حالت

130,000 تومان
Add to cart

آموزش حسابان

تابع (حسابان)

600,000 تومان
Add to cart

آموزش انگلیسی دهم

اعداد

120,000 تومان
Add to cart
550,000 تومان
Add to cart

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان ریاضی رادیواکتیو