دپارتمان رشته ریاضی

دپارتمان رشته ریاضی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته ریاضی

آموزش فیزیک

فیزیک مغناطیس

250,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

اعداد و ترتیب صحیح اجزا جمله

140,000 تومان
160,000 تومان
تخفیف٪
120,000 تومان

آموزش فیزیک

پکیج فیزیک دهم

400,000 تومان

آموزش فیزیک

پکیج فیزیک یازدهم

970,000 تومان

آموزش حسابان

ماتریس (حسابان)

150,000 تومان

آموزش ریاضی

نسبت و تناسب

130,000 تومان
140,000 تومان

آموزش عربی

عربی دهم درس ۷

120,000 تومان

آموزش ریاضی

دایره

250,000 تومان
150,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

آمار

250,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی کامل

3,670,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

درک مطلب

170,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان ریاضی رادیواکتیو