دپارتمان رشته انسانی

دپارتمان رشته انسانی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته انسانی

آموزش ریاضی

تجسم فضایی

180,000 تومان
250,000 تومان
130,000 تومان
380,000 تومان
250,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

مقدماتی

120,000 تومان

آموزش زیست

اطلاعات در یاخته

250,000 تومان
4,320,000 تومان
180,000 تومان

آموزش زیست

گیاهی یازدهم

350,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج هندسه

1,500,000 تومان

آموزش انگلیسی دهم

صفت فعلی و مفعولی

130,000 تومان

آموزش زیست

میتوز و میوز

350,000 تومان
200,000 تومان
180,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان انسانی رادیواکتیو