دپارتمان رشته انسانی

دپارتمان رشته انسانی رادیو اکتیو

دوره آموزشی رشته انسانی

300,000 تومان

آموزش زیست

تغییرات ژنتیکی

250,000 تومان

مباحث پایه (تک مبحث)

تابع

300,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی یازدهم فصل ۲

360,000 تومان

آموزش شیمی

شیمی یازدهم فصل ۳

380,000 تومان
200,000 تومان

آموزش فیزیک

فیزیک مغناطیس

250,000 تومان

آموزش عربی دهم

عربی دهم درس ۲

100,000 تومان

آموزش زیست

گوارش

250,000 تومان

آموزش ریاضی

پکیج هندسه کامل

1,500,000 تومان

آموزش فیزیک

پکیج فیزیک دهم

400,000 تومان

آموزش فیزیک

اتمی

170,000 تومان
400,000 تومان

آموزش زیست

دفع مواد زائد

200,000 تومان

دپارتمان انسانی موسسه رادیو اکتیو

دپارتمان انسانی رادیواکتیو