نمونه تدریس های فیزیک

آموزش فیزیک رادیواکتیو

5240

مبحث توان در فیزیک

663

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

782

آموزش فیزیک رادیواکتیو

7240

مبحث توان در فیزیک

863

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

782