نمونه تدریس های فیزیک

آموزش فیزیک رادیواکتیو

3180

مبحث توان در فیزیک

453

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

564

آموزش فیزیک رادیواکتیو

5180

مبحث توان در فیزیک

353

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

564