نمونه تدریس های فیزیک

آموزش فیزیک رادیواکتیو

46

مبحث توان در فیزیک

15

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

30

آموزش فیزیک رادیواکتیو

46

مبحث توان در فیزیک

15

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

30