نمونه تدریس های فیزیک

آموزش فیزیک رادیواکتیو

3112

مبحث توان در فیزیک

333

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

444

آموزش فیزیک رادیواکتیو

3112

مبحث توان در فیزیک

333

دینامیک فیزیک با تدریس استاد نوید حقوقی

444