نمونه تدریس های شیمی

مول یعنی چی؟!

4103

شیمی دهم فصل ۱ و ۲

437

مول یعنی چی؟!

3103

شیمی دهم فصل ۱ و ۲

637